Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Evidencia obyvateľstva

Hlásenie trvalého pobytu a prechodného pobytu občanov upravuje zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2006.

 

HLÁSENIE TRVALÉHO POBYTU
      Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo na individuálnu rekreáciu. Za časť budovy sa považuje aj byt. Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi a má len evidenčný charakter.
Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v domácnosti.
Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
Za občana, ktorý pre svoj zdravotný stav nie je schopný hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca.

 

Občan je povinný predložiť:

     a) platný občiansky preukaz ( v prípade jeho straty alebo odcudzenia je povinný predložiť potvrdenie o občianskom preukaze vydané Okresným riaditeľstvom Policajného zboru) - § 3 ods. 8 písm. a)
Ak ide o hlásenie trvalého pobytu dieťaťa do 15 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa - 3 ods. 8 písm. a).
    b) doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy, jej časti domu alebo bytu. - § 3 ods. 8 písm. c).
    c) súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov s osvedčeným podpisom v prípade hlásenia trvalého pobytu do budovy, ktorej nie je vlastníkom. Vlastník alebo vlastníci môžu súhlas k prihláseniu trvalého pobytu podpísať občanovi aj pred pracovníkom ohlasovne - § 3 ods. 8 písm. d).  Súhlas sa nevyžaduje v prípade, ak ide o prihlásenie jedného zo spoluvlastníkov alebo ak sa prihlasuje manžel alebo nezaopatrené dieťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu - § 3 ods. 8 písm. c) ods. 4 e)HLÁSENIE PRECHODNÉHO POBYTU OBČANA
     Prechodný pobyt občan hlási v prípade, ak sa zdržiava mimo svojho trvalého pobytu dlhšie ako 90 dní, tento pobyt hlási i občan trvalo žijúci v zahraničí a pobyt na na území SR mu bude trvať dlhšie ako 90 dní. - § 8 ods. 1.
Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov - § 8 ods. 5.
Občan pri hlásení prechodného pobytu predkladá všetky doklady ako v prípade hlásenia trvalého pobytu. - § 8 ods.3
V prípade hlásenie prechodného pobytu občana žijúceho v zahraničí predkladá prihlasovaný občan platný cestovný doklad SR. - § 8 ods. 3.

 

ZRUŠENIE TRVALÉHO POBYTU OBČANOVI
     Vlastník alebo spoluvlastníci môžu podať ohlasovni návrh na zrušenie trvalého pobytu občanom hlásených v jeho nehnuteľnosti. Návrh na zrušenie trvalého pobytu nie je možné podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu. - § 7 ods. 1 písm. f)
V tomto prípade žiadateľ vypisuje žiadosť, predkladá občiansky preukaz a list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace. Nájomca môže podať návrh na zrušenie trvalého pobytu občanovi v prípade súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva prihlásenému občanovi. § 7 ods. 1 písm. e)
V tomto prípade žiadateľ vypisuje žiadosť, predkladá občiansky preukaz a súdne rozhodnutie.Pri vycestovaní do zahraničia s cieľom tam trvalo žiť:
     Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na obecnom úrade, kde sa vedú údaje o jeho trvalom pobyte; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať, a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu.
Občan je pri ohlásení skončenia trvalého pobytu povinný vyplniť a podpísať odhlasovací lístok z trvalého pobytu.


     V prípade občana, ktorý má trvalý pobyt na území SR a pripravuje sa na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Pri tomto hlásení uvádza štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu. - § 9POTVRDENIE O TRVALOM POBYTE
     Pre potreby občana ohlasovňa vystavuje potvrdenie o trvalom pobyte občanovi.
K jeho vystaveniu je potrebné predložiť platný občiansky preukaz a uhradiť správny poplatok v hotovosti 5,- € podľa položky 8 prílohy k zákonu č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Potvrdenie o trvalom pobyte k vydaniu prvého občianskeho preukazu občanovi, ktorý dovŕšil 15 rokov ohlasovňa vydá po predložení rodného listu. Toto potvrdenie je oslobodené od správneho poplatku.


 

 


 


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka