Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebná činnosť

Stavebné konanie
 

      Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Účastníkmi stavebného konania sú: stavebník; osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobných predpisov; stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.
      Podľa výsledkov stavebného konania vydá stavebný úrad rozhodnutie. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu.

 

Potrebné doklady:                                                                                                                
     • Žiadosť o stavebné povolenie
     • Rozhodnutie o umiestnení stavby
     • Zoznam známych účastníkov stavebného konania
     • List vlastníctva - nie starší ako 3 mesiace
     • Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta
     • Kópia katastrálnej mapy
     • Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom
     • Projektová dokumentácia

 

Kolaudačné rozhodnutie


      Po ukončení stavby, ktorá bola vykonaná na základe právoplatného stavebného povolenia (po predchádzajúcej písomnej žiadosti stavebníka), vydá príslušný stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie, ktoré je dokladom, že stavbu možno užívať na účel, pre ktorý bola povolená.
Stavebný úrad pri kolaudácii skúma, či bola stavba postavená podľa dokumentácie, overenej v stavebnom konaní a podľa podmienok stavebného povolenia.
      Kolaudačné konanie začína na žiadosť stavebníka. Účastníkom kolaudačného konania je stavebník; prípadne užívateľ (prevádzkovateľ) ak je v čase začatia konania známy; obec (ak nie je stavebným úradom); dotknuté orgány štátnej správy.


Potrebné doklady:                                                                                                                
     • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
     • Záznam o výsledku komplexného vyskúšania a skúšobnej prevádzky
     • Stavebné povolenie
     • Dokumentácia stavby
     • Doklad o vytýčení stavby
     • Geometrický plán
     • Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok
     • Zoznam známych účastníkov stavebného konania
     • Zápis o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich dodávok
     • Ďalšie predpísané doklady

 

Zmena termínu dokončenia stavby


       Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia vystaví stavebný úrad na základe písomnej žiadosti stavebníka.


Potrebné doklady:                                                                                                                
     • Žiadosť o zmenu termínu dokončenia stavby
     • Stavebné povolenie


Odstránenie stavby


      Na odstránenie stavby je potrebné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby. Toto rozhodnutie vydá stavebný úrad na základe písomnej žiadosti vlastníka stavby.


Potrebné doklady:                                                                                                                 
     • Žiadosť o povolenie odstránenia stavby 
     • Kópia katastrálnej mapy
     • Projektová dokumentácia + popis 
     • Fotodokumentácia stavby
     • List vlastníctva
     • Záväzné stanovisko mesta, obce


Poplatok:
Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov, v hotovosti do pokladne OcÚ.


 

 


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka