Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Zlatníky » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 81-100 z 166
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
87BORINA EKOS s.r.o., č.86, 956 32 Livinské OpatovceDodatok č. 7 k Zmluve číslo 77018 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadomPríloha č. 1 Zmluvy 77018 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi. 1. Aktualizácia počtu nádob0,00 €22.10.2016nestanovený
86DEUS, Kýčerského 5, 911 05 BratislavaDodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miestZmena zmluvy0,00 €21.10.2016nestanovený
85Jozef Daďa a Eva Daďová, Zlatníky 336, 95637 ZlatníkyZmluva o zrušení predkupného právaZmluvou V 2598/93-54/93 bolo zriadené predkupné právo v prospech obce Zlatníky ako predkupné právo na pozemky uvedené v čl.II tejto zmluvy. Uvedené predkupné právo je zapísané v časti C listu vlastníctva č.429 pre k.ú. Zlatníky. Zmluvné strany prejavili slobodnú vôlu a dohodli sa, že zrušujú predkupné právo.0,00 €21.10.2016nestanovený
84BÁNOVSKÁ REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA, Školská 31/22, 957 01 Bánovce nad BebravouZmluva o dielo č.1/20161,Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa činnosti, vymedzené v odseku 2 tohto článku. 2, Poskytovateľ: a, vypracuje a odovzdá na riadiaci orgán do termínu určeného vo výzve žiadosť o finančný príspevok (ďalej len ŽoNFP) na projekt objednávateľa v zmysle Výzvy na podávanie projektov z Enviromentálneho fondu na činnosť C2: Predchádzanie vzniku odpadov, triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov obce Zlatníky b, vypracuje povinnú prílohu k predmetnej výzve: Relevantná štúdia opisujúca činnosť, na ktorú sa nevyžauje stavebné povolenie, c, po odovzdaní ŽoNFP na základe výzvy objednávateľa zabezpečí doplnenie formálnych náležitostí ŽoNFP 500,00 €31.8.2016nestanovený
83Spoločný obecný úrad Rybany, č.415 RybanyDodatok č.2 k Zmluve o poplatkoch za výkony Spoločného obecného úradu Rybany zo dňa 2.2.2009Účastníci zmluvy sa dohodli, že s účinnosťou od 1.7.2016 za výkon činnosti pracovníkmi Spoločného obecného úradu v Rybanoch zaplatia obce poplatok 0,35 eur na obyvateľa mesačne. Pre výpočet smerného ukazovateľa na príslušný rok je potrebné použiť počet obyvateľov k 31.12. predchádzajúceho roka. 235,90 €3.5.2016nestanovený
82V-Elektra Slovakia, a.s., Moyzesova 17, 036 01 MartinZmluva NN č.9500000165 o združenej dodávke elektriny1.Touto zmluvou sa dodávateľ zaväzuje odberateľovi za podmienok dohodnutých nižšie v tejto zmluve: a, dodávateľ elektrinu v zjednanom množstve, b, zabezpečiť distribúciu elektriny do odberného miesta vrátane súvisiacich služieb. 2. Touto zmluvou dodávateľ preberá za odberateľa zodpovednosť za odchýlku v plnej výške pri splnení záväzku odberateľa uvedeného v bode 4. K registrácii tejto zmluvy k preneseniu zodpovednosti za odchýlku je splnomocnený dodávateľ. V prípade, že bduú zúčtovateľom odchýlok vznesené pripomienky, zaväzujú sa ich obidve zmluvné strany riešiť v súčinnosti a bez zbytočného odkladu. 3. Touto zmluvou sa odberateľ zaväzuje zaplatiť dodávateľovi cenu za dodanú elektrinu a za distribúciu elektriny a súvisiace (systémové) služby, a to za podmienok, vo výške a spôsobom dohodnutým ďalej v tejto zmluve, stanovených vo Všeobecných obchodných podmienkach a cenníku dodávateľa a podľa platných cenových rozhodnutí ÚRSO. 4. Odberateľ sa zaväzuje, že po dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy nebude mať viac zmluvných dodávateľov elektriny do predmetného odberného miesta. 5. Ďalšie podrobnosti o dodávke elektriny, jej plánovania, merania dodávok a distribúciu upravujú Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti V-Elektra Slovakia a.s. pre združenú dodávku elektriny vydané dodávateľom a zverejnené na jeho webovej adrese.0,00 €14.7.2016nestanovený
81V-Elektra Slovakia, a.s., Moyzesova 17, 036 01 MartinZmluva č.2221600026 o združenej dodávke zemného plynuDodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje dodať Odberateľovi dohodnuté množstvo plynu. Odberateľ sa zaväzuje zemný plyn prevziať a včas zaplatiť za riadne dodaný plyn a za náklady spojené s dodávkou, Dodávateľovi kúpnu cenu dohodnutú v tejto zmluve a v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Dodávateľ preberá zodpovednosť za odchýlku a zabezpečí prepravu a distribúciu zemného plynu do odberného miesta Odberateľa. Odberateľ týmto vyslovuje súhlas, aby Dodávateľ uzatvoril s prevádzkovateľom distribučnej siete zmluvu o distribúcii zemného plynu do odberného miesta Odberateľa. 0,00 €14.7.2016nestanovený
80Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská BystricaZmluva o nájme pozemkuPrenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku parc.číslo 543/4 o výmere 683 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. Pozemok je zapísaný na LV č.21 vedenom na Okresnom úrade Bánovce nad Bebravou, okres Bánovce nad Bebravou, Obec Zlatníky, katastrálne územie Zlatníky. Prenajímateľ ponecháva nájomcovi do dočasného užívania časť horeuvedeného pozemku na prc.číslo 543/4 o výmere 47,50 m2 nachádzajúceho sa pred vchodom do objektu budovy pošty, súpisné č.20 vo vlastníctve prenajímateľa, vedeného na LV č.21.Prenajímaná časť je bližšie špecifikovaná v priloženej kópii katastrálnej mapy, ktorá ako príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy1,00 €1.7.2016nestanovený
79Základná škola Topoľčany, J. Hollého 696/3, 955 01 TopoľčanyDohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času Úprava vzájomných práv a povinností jej účastníákov pri zabezpečovaní záujmového vzdelávania detí v Centre voľného času50,00 €14.5.2016nestanovený
78ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 BratislavaZmluva č. ZBA12032015040Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce0,00 €20.5.2016nestanovený
77Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb14,00 €10.5.2016nestanovený
76TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 StupavaZmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluvaZáväzok poskytovateľa priebežne poskytovať nadobúdateľovi najnovšie aktualizácie, služby systémovej podpory k týmto programom, udeliť práva na použitie na nadobudnuté programy, aktualizačné počítačové programy a aktualizované aplikačné počítačové programy78,00 €7.5.2016nestanovený
75BANCE-STAV, spol. s r.o., Partizánska 917/80, 957 01 Bánovce nad BebravouZmluva o dielo č.1/2016Záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas dielo - stavbu Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu v obci Zlatníky 119 996,69 €15.3.2016nestanovený
74ASM-Profit, s.r.o., Jesenského 231/5, 958 01 PartizánskeZmluva o dieloRekonštrukcia chodníka33 530,98 €4.3.2016nestanovený
73Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske, Námestie SNP 151/6, 958 01 PartizánskeDodatok č.1 k dohode č.15/09/054/19-ŠnZ zo dňa 16.10.2015Doplnok a zmena článkov a odsekov dohody0,00 €24.2.2016nestanovený
72Mesto Bánovce nad Bebravou, Námestie Ľ.Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad BebravouDohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného časuÚprava vzájomných práv a povinností jej účastníkov pri zabezpečovaní záujmového vzdelávaniqa detí v Centre voľného času-Bánovce nad Bebravou30,00 €1.3.2016nestanovený
71Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3, Vendelín Horváth, generálny sekretár DPO SRZmluva č.36018 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle par.51 Občianskeho zákonníkaZáväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3000 eur a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbbor obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov, odbornú prípravu a zabezpečenie servisu3 000,00 €20.2.2016nestanovený
70MAXNETWORK s.r.o., Kapitána Jána Nálepku 866/18, 925 22 Veľké ÚľanyZmluva o dielo č.05/2016Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Zlatníky99 789,60 €27.1.2016nestanovený
69BORINA EKOS s.r.o., č.86, 956 32 Livinské OpatovceDodatok č.6 k Zmluve číslo 77018 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom zo dňa 22.7.2008 Do zmluvy sa vkladajú nové odseky0,00 €29.12.2015nestanovený
68ALGAIL s.r.o., Novojelčanská 1396/124, 925 23 JelkaMandátna zmluva č. 00311367/742/2015Záväzok mandatára uskutočniť a vykonať pre mandanta činnosti externého manažmentu projektu zameranú na Aktivitu č.6 v rámci výzvy 12/PRV/2015 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 975,00 €15.1.2016nestanovený
Položky 81-100 z 166

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka