Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Opatrovateľská služba

      Postup pri podávaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov


Žiadateľ o sociálnu službu na príslušný obecný úrad doloží:
• žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,
• lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu,
• kópiu aktuálneho rozhodnutia o dôchodku.


Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu vyplní a podpíše žiadateľ. V prípade, že žiadateľ nie je spôsobilý na právne úkony alebo mu jeho nepriaznivý zdravotný stav nedovoľuje konať osobne a samostatne, žiadosť zaňho vyplní a podpíše jeho zákonný zástupca.

V žiadosti si žiadateľ musí určiť druh a formu sociálnej služby, na ktorú má byť posúdený.

Ak žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – opatrovateľská služba, časť 2. vyplní nasledovne:

2. Druh a forma sociálnej služby, na ktorú má byť žiadateľ posúdený:

Druh (vyznačte krížikom)XForma (vyznačte krížikomXPobytová formaX
Opatrovateľská služžbaXTerénnaXceloročná 
Zariad. opatrov. služby Ambulantná týždenná 
Zariadenie pre seniorov Pobytová denná 
Denný stacionár     


Ak žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – Zariadenie pre seniorov, časť 2. vyplní nasledovne:

2. Druh a forma sociálnej služby, na ktorú má byť žiadateľ posúdený:

Druh (vyznačte krížikom)XForma (vyznačte krížikom)XPobytová formaX
Opatrovateľská služba Terénna celoročná X
Zariadenie opatr. služby  Ambulantná  týždenná 
Zariadenie pre seniorov XPobytová Xdenná 
Denný stacionár      


Na základe žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a lekárskeho nálezu na účely  posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (od obvodného lekára) vyhotoví zmluvný posudkový lekár lekársky posudok. Na základe lekárskeho posudku sa vypracuje sociálny posudok. Lekársky a sociálny posudok sú podkladom pre vyhotovenie posudku o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

 

 Odkázanosť na sociálnu službu
V zmysle § 49 ods. 11 zákona o sociálnych službách je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej stupeň odkázanosti je II. až VI. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z.

 

Druh sociálnej služby – opatrovateľská služba

Ak žiadateľ bude posúdený ako osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby resp. odkázaná na poskytnutie konkrétnej sociálnej služby – opatrovateľskej služby, obec uzatvorí so žiadateľom zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

Opatrovateľom v zmysle § 84, ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. z. je fyzická osoba, ktorá:
a) má úplné stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti akreditovanom podľa osobitného predpisu, alebo
b) absolvovala akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.

Opatrovateľa, resp. osobu odborne spôsobilú na poskytovanie opatrovateľskej služby si navrhne buď žiadateľ, alebo mu podľa dostupných možností bude pridelená prostredníctvom obce.

 

Druh sociálnej služby – zariadenie pre seniorov

Žiadateľ si pri podávaní žiadosti môže sám vybrať poskytovateľa sociálnej služby, resp. zariadenie, do ktorého by chcel umiestniť. Ak žiadateľ bude posúdený ako osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, resp. odkázaná na poskytnutie konkrétnej sociálnej služby – umiestnenie do zariadenia pre seniorov, obec zašle vybranému zariadeniu žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby pre žiadateľa spolu so všetkými potrebnými dokumentmi.

 


 


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka